Ilona Whitehead-Frühwirth

Hans Tinhof Strasse 7/9
7000 Eisenstadt

0676 762 80 10
whitehead.ilona@gmail.com

Preis

 

Shiatsu:

1 Stunde inkl. Nachruhen kostet 80 Euro

 

Cranio:

1 Stunde inkl. Nachruhen kosten 80 Euro

 

Babycranio:

1 Stunde Babycranio inkl. Gespräch kostet 70 Euro

 

Klangschalenmassage:

1 Stunde kostet 80 Euro.